Διαχείριση Στοχοθεσίας – Αξιολογήσεων


Αρχικά απαιτείται ο αρμόδιος χειριστής (που έχει το δικαίωμα διαχείρισης στοχοθεσίας και αξιολογήσεων) να δημιουργήσει μία νέα περίοδο στοχοθεσίας και αξιολόγησης, προσδιορίζοντας ακριβώς τις χρονικές περιόδους που η στοχοθεσία και η αξιολόγηση καταλαμβάνουν.

Μέσω της φόρμας «Διαχείριση Στοχοθεσίας – Αξιολόγησης» ο αρμόδιος χειριστής καλείται να προσδιορίσει τις χρονικές περιόδους στοχοθεσίας και αξιολόγησης και να δημιουργήσει τις ομάδες στόχων και τους στόχους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Η δημιουργία ομάδων στόχων και στόχων είναι προαιρετική καθώς το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί να δοθεί στους χειριστές με ρόλο Διευθυντού.

Εισαγωγή Ομάδας Στόχου

Ο αρμόδιος χειριστής δύναται μέσω της επιλογής «Εισαγωγή Ομάδας Στόχου» να εισάγει μια νέα ομάδα στόχου. Οι ομάδες στόχου χρησιμεύουν για την ομαδοποίηση συγγενών στόχων.

Το σύστημα επιτρέπει επιπλέον στο χειριστή να επεξεργαστεί ή να διαγράψει ένα καταχωρημένο στόχο.

Εισαγωγή Στόχου

Ο αρμόδιος χειριστής δύναται μέσω της επιλογής «Εισαγωγή Στόχου» να εισάγει ένα νέο στόχο σε μία ομάδα στόχου.

Ενεργοποίηση  Στοχοθεσίας

Ο αρμόδιος χειριστής δύναται μέσω της επιλογής «Εισαγωγή Στοχοθεσίας» να ορίσει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η στοχοθεσία.

Εισαγωγή Αξιολόγησης

Ο αρμόδιος χειριστής δύναται μέσω της επιλογής «Εισαγωγή Αξιολόγησης» να ορίσει το χρονικό διάστημα στο οποίο θα διεξαχθεί η αξιολόγηση.

Ανάθεση Στόχων

Ο χειριστής με ρόλο «Διευθυντής Τμήματος» δύναται μέσω της φόρμας «Ανάθεση Στόχων» να αναθέσει τους στόχους στους υφισταμένους τους, προσδιορίζοντας την καταληκτική ημερομηνία αποδοχής τους.

Η ανάθεση στόχων ολοκληρώνεται με την επιλογή «Ανάθεση» και το σύστημα να εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα ολοκλήρωσης της ανάθεσης.

Ο πίνακας «Στόχοι που έχουν ανατεθεί στους εργαζόμενους» εμφανίζει τη στοχοθεσία των επιλεγμένων υπαλλήλων. Ο πίνακας εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Εργαζόμενος
  • Τμήμα
  • Ειδικότητα
  • Στοχοθεσία
  • Πλήθος Στόχων
  • Ημερομηνία ανάθεσης
  • Καταληκτική Ημερομηνία αποδοχής

 

Η επιλογή «Διαχείριση Στόχων», σε κάθε εγγραφή του ανωτέρω πίνακα παρουσιάζει αναλυτικά τους στόχους ενός εργαζομένου καθώς και την κατάσταση αποδοχής τους (ΕΚΚΡΕΜΕΙ, ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ, ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ) από αυτόν. Το σύστημα επιτρέπει τον προσδιορισμό του ποσοστού Βαρύτητας κάθε στόχου.

Επιπρόσθετα είναι δυνατή η διαγραφή του συνόλου της στοχοθεσίας ενός εργαζομένου ή ενός μεμονωμένου στόχου μέσω των αντίστοιχων επιλογών.

Επισκόπηση- Αποδοχή  Στόχων

Κάθε υπάλληλος μέσω της φόρμας «Αποδοχή και Επισκόπηση Στόχων» δύναται να εμφανίσει τους στόχους που του έχουν ανατεθεί. Ο υπάλληλος μπορεί να αποδεχτεί το σύνολο ή τμήμα των στόχων που του έχουν ανατεθεί.

Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την αποδοχή ενός στόχου.

Η θεματική ενότητα «Αρχείο Στοχοθεσίας» επιτρέπει στον υπάλληλο να αναζητήσει τους στόχους προηγούμενων ετών με επιβολή κατάλληλων φίλτρων αναζήτησης. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης, εμφανίζονται σε πίνακα με όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και το ποσοστό επίτευξης κάθε στόχου που προέκυψε από τη διαδικασία αξιολόγησης.