Διαχείριση Προσωπικού


Το υποσύστημα διαχείρισης προσωπικού είναι το πρώτο από τις βασικές υποκατηγορίες υποσυστημάτων. Αναφέρεται στην οργάνωση και την διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού μιας εταιρίας που χρησιμοποιεί το σύστημα power office.

Συνδέεται μέσω γέφυρας στο εκάστοτε ήδη εγκατεστημένο HRM σύστημα  της εταιρίας και είναι δυνατή η διαχείριση, τροποποίηση αλλά και η προσθήκη στοιχείων των υπαλλήλων με αμφίδρομη επικοινωνία και ενημέρωση με το HRM σύστημα.

Μερικές από τις λειτουργικότητες είναι: