Διαχείριση Βαρδιολογίων


Το βαρδιολόγιο αποτυπώνει τον απολογισμό της απασχόλησης του προσωπικού ενός κέντρου κόστους ή Σημείου Παροχής Υπηρεσίας για ένα ημερολογιακό μήνα.
Το βαρδιολόγιο λαμβάνει υπόψη την συμφωνημένη από την σύμβαση εργασίας, μορφή απασχόλησης (ώρες εργασίας) και θα αποτυπώνει ημερησίως για κάθε εργαζόμενο τη βάρδια απασχόλησης.
Το βαρδιολόγιο παράγει ενημέρωση για:
• το σύνολο των ημερών εργασίας του εργαζομένου
• το σύνολο των ωρών εργασίας του εργαζομένου
• την υπεραπασχόληση του εργαζομένου
• την υπερωριακή απασχόληση του εργαζομένου
• τις απουσίες του εργαζομένου
• τις άδειες του εργαζομένου
• τις ασθένειες του εργαζομένου
• οποιεσδήποτε προσαυξήσεις (Κυριακή/αργία, νύχτα κλπ)
• Ρεπό
Το βαρδιολόγιο εμφανίζει επίσης τον συνολικό αριθμό των ωρών που απαιτήθηκαν ανά μήνα για την εξυπηρέτηση ενός έργου.
Ο Operation Manager λαμβάνει γνώση και εγκρίνει την κατάρτιση των βαρδιολογίων για κάθε έργο.

Φόρμα Διαχείρισης Βαρδιολογίων

Φόρμα Διαχείρισης Βαρδιολογίων

O υπάλληλος του τμήματος Payroll επιλέγει τα κέντρα κόστους που τον ενδιαφέρουν και στη συνεχεία εξάγει τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων στα κέντρα αυτά. Η εξαγωγή πραγματοποιείται ανά κέντρο κόστους και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα. Στον πίνακα αυτό υπάρχουν αντίστοιχα εικονίδια που επιτρέπουν την εξαγωγή των στοιχείων σε αρχεία. Τα αρχεία εξαγωγής μπορεί να είναι τύπου Excel, CSV, ή PDF. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες απασχόλησης κάθε εργαζομένου:
1. Σύνολο Ημερών Απασχόλησης
2. Σύνολο Ωρών Απασχόλησης
3. Σύνολο Ημερήσιων Ωρών
4. Σύνολο Νυκτερινών Ωρών
5. Σύνολο Ωρών Υπερεργασίας
6. Σύνολο Ημερήσιων Ωρών Υπερεργασίας
7. Σύνολο Νυκτερινών Ωρών Υπερεργασίας
8. Σύνολο Ωρών Υπερωριών
9. Σύνολο Ημερήσιων Ωρών Υπερωριών
10. Σύνολο Νυκτερινών Ωρών Υπερωριών
11. Σύνολο Ωρών Αργιών
12. Σύνολο Ημερήσιων Ωρών Αργιών
13. Σύνολο Νυκτερινών Ωρών Αργιών
14. Σύνολο Ημερών Αδείας
15. Σύνολο Ημερήσιων Ωρών Αδείας
16. Σύνολο Νυκτερινών Ωρών Αδείας
17. Σύνολο Ημερών Αργίας
18. Σύνολο Ημερών Ασθένειας
19. Σύνολο Ημερήσιων Ωρών Ασθένειας
20. Σύνολο Νυκτερινών Ωρών Ασθένειας
21. Σύνολο Ωρών μη πληρωμένου Διαλείμματος
22. Αριθμός Ημερών 6ης Ημέρας Απασχόλησης.

Φόρμα Παραγωγής Βαρδιολογίου

Φόρμα Παραγωγής Βαρδιολογίου