Διαχείριση Εκπαιδεύσεων – Πιστοποιήσεων


Μέσω του μηχανισμού επιτυγχάνεται η διαχείριση των προβλεπομένων εκπαιδεύσεων ανά ειδικότητα. Στην εικόνα εμφανίζονται οι καταχωρημένες εκπαιδεύσεις μίας ειδικότητας:

Καταχωρημένες εκπαιδεύσεις ανά ειδικότητα

Καταχωρημένες εκπαιδεύσεις ανά ειδικότητα

Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει την δυνατότητα καταχώρησης μιας νέας εκπαίδευσης .

 Καταχώρηση νέας εκπαίδευσης

Καταχώρηση νέας εκπαίδευσης

Κατά την εισαγωγή μιας εκπαίδευσης, ο χειριστής καλείται να προσδιορίσει:
• Την ονομασία της εκπαίδευσης
• Το χρονικό διάστημα επανάληψης της εκπαίδευσης. Κάθε εκπαίδευση έχει ένα διάστημα ισχύος.
• Το διάστημα προειδοποίησης για την λήξη της ισχύος της εκπαίδευσης . Το σύστημα παράγει alerts για την ειδοποίηση των αρμόδιων χειριστών
• Τον προσδιορισμό αν η εκπαίδευση που προσαρτάται στην ειδικότητα είναι Βασική ή Προαιρετική
• Τον προσδιορισμό αν η εκπαίδευση συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό
• Τις ειδικότητες που η εκπαίδευση θα προσαρτηθεί

Καταχώρηση νέας εκπαίδευσης

Καταχώρηση νέας εκπαίδευσης

Καταχώρηση νέας εκπαίδευσης

Καταχώρηση νέας εκπαίδευσης

Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων
Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζονται οι εκπαιδεύσεις που έχει λάβει ένας εργαζόμενος. Αρχικά εκτελείται η αναζήτηση του εργαζομένου με κατάλληλα κριτήρια:

 Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων

Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων

 

Με την επιλογή του εργαζομένου παρουσιάζονται σε πίνακα οι εκπαιδεύσεις που έχει λάβει.

Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων

Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων

 

Η προσθήκη μιας νέας εκπαίδευσης σε ένα εργαζόμενο παρουσιάζεται στις ακόλουθες εικόνες:

Προσθήκη νέας εκπαίδευσης σε εργαζόμενο

Προσθήκη νέας εκπαίδευσης σε εργαζόμενο

Προσθήκη νέας εκπαίδευσης σε εργαζόμενο

Προσθήκη νέας εκπαίδευσης σε εργαζόμενο

Ανάγκες εκπαίδευσης
Το σύστημα προσδιορίζει αυτόματα τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού με τους ακόλουθους κανόνες:
• Οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις βασικές εκπαιδεύσεις της ειδικότητάς τους. Το σύστημα με την πρόσληψη ενός εργαζομένου προσδιορίζει τις εκπαιδευσεις που πρέπει να συμμετάσχει βάσει της ειδικότητας που του έχει αποδοθεί.
• Το σύστημα λαμβάνει υπόψη το διάστημα ισχύος των εκπαιδεύσεων κάθε εργαζομένου και επαναπρογραμματίζει τις εκπαιδεύσεις που απαιτείται να επαναληφθούν

Εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού

Εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού

Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων
Το επόμενο βήμα μετά τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εκπαιδεύσεων ανά εργαζόμενο είναι ο προγραμματισμός της διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων.
Στην ακόλουθες εικόνες παρουσιάζεται η δυνατότητα συγκρότησης ενός εκπαιδευτικού τμήματος. Αρχικά καταχωρούνται τα περιγραφικά στοιχεία του εκπαιδευτικού τμήματος:

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

 

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Στη συνέχεια πρισδιορίζονται οι εργαζόμενοι που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση. Η επιλογή των εργαζομένων επιτυγχάνεται:
• Από τους προτεινόμενους εργαζόμενους του συστήματος, βάσει των αναγκών εκπαίδευσης
• Με αναζήτηση βάσει ημερομηνίας πρόσληψης
• Με επιλογή ολοκλήρου τμήματος
• Με επιλογή εργαζομένων συγκεκριμένου Κέντρου Κόστους
• Με επιλογή συγκεκριμένου υπαλλήλου

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Από τη λίστα των διαθεσίμων εργαζομένων που δημιουργείται από τις ανωτέρω αναζητήσεις, επιλέγονται αυτοί που θα παρακολουθήσουν τελικά την εκπαίδευση.

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδεύσεων

Αποτίμηση εκπαιδεύσεων
Το τελευταίο στάδιο διεκπεραίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφορά στην αποτίμηση των εκπαιδεύσεων. Η ακόλουθη οθόνη παρουσιάζει τη λίστα με τα εκπαιδευτικά τμήματα που έχουν περατωθεί, αλλά δεν έχουν αποτιμηθεί.

Αποτίμηση των εκπαιδεύσεων

Αποτίμηση των εκπαιδεύσεων

Με την επιλογή ενός τμήματος εμφανίζεται η λίστα των εργαζομένων που ήταν προγραμματισμένοι να συμμετάσχουν. Η μεταφορά αυτών με ενέργεια του χρήστη στη λίστα των εργαζομένων που παρακολούθησαν επιτυχώς την εκπαίδευση, ενημερώνει την καρτέλα κάθε εργαζομένου για την συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία .

 

Αποτίμηση των εκπαιδεύσεων

Αποτίμηση των εκπαιδεύσεων

Αποτίμηση των εκπαιδεύσεων

Αποτίμηση των εκπαιδεύσεων