Διαχείριση Ροών Εργασίας


Αποτελεί ένα ανεξάρτητο υποσύστημα μέσω του οποίου δίνεται στον Διαχειριστή, η δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης και απενεργοποίησης μιας εγκριτικής ροής, μέσω γραφικού περιβάλλοντος.

Επιλογή Ροής Εργασίας

Επιλογή Ροής Εργασίας

 

Οι εγκριτικές ροές είναι εκμεταλλεύσιμες από τα υπόλοιπα υποσυστήματα του περιβάλλοντος Power Office.

Τα στοιχεία που συνθέτουν μία εγκριτική ροή είναι τα ακόλουθα:

  • Τα βήματα της ροής
  • Η σειρά εκτέλεσης των βημάτων
  • Ο ρόλος που εκτελεί κάθε βήμα

 

Δημιουργία Εγκριτικής Ροής

Δημιουργία Εγκριτικής Ροής

 

Η ακόλουθη εικόνα περιγράφει τα στοιχεία προσδιορισμού κάθε επιμέρους βήματος μιας εγκριτικής Ροής.

Επεξεργασία Βήματος Ροής Εργασίας

Επεξεργασία Βήματος Ροής Εργασίας

 

Το σύνολο των βημάτων μιας εγκριτικής ροής είναι εφικτό να αναπαραστεί με γραφική απεικόνιση, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερα η  ροή των βημάτων και των συνθηκών μετάβασης από βήμα σε βήμα.

 Γραφική Απεικόνιση Ροής Εργασίας

Γραφική Απεικόνιση Ροής Εργασίας