Διαχείριση Κέντρων κόστους-Σημείων παροχής Υπηρεσιών


Το σύστημα παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
• διαχειρίζεται είτε απευθείας είτε σε συνεργασία με το υφιστάμενο σύστημα ERP της εταιρείας, τους Πελάτες, τις Συμβάσεις, τα Κέντρα Κόστους και τα Σημεία Παροχής Υπηρεσίας.
• εμφανίζει κοστολογικά στοιχεία που αφορούν τα Κέντρα Κόστους και τα Σημεία Παροχής Υπηρεσιών.
• διαχειρίζεται τα Σημεία Παροχής Υπηρεσιών με την λογική ότι ένα Κέντρο Κόστους περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Σημεία Παροχής Υπηρεσιών.
• εξάγει σε αρχεία .xls λίστα Πελατών, Συμβάσεων, Κέντρων Κόστους, Σημείων Παροχής Υπηρεσίας το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με την χρήση κατάλληλων φίλτρων.

Φόρμα Διαχείρισης Κέντρου Κόστους

Φόρμα Διαχείρισης Κέντρου Κόστους