Διαχείριση Οργανογράμματος


Το οργανόγραμμα παρουσιάζει σε ιεραρχικό μοντέλο, την οργανωτική και τη διοικητική δομή του οργανισμού και αποτυπώνει τους ρόλους και τα καθήκοντα των στελεχών.

Με τον όρο οργανωτική δομή νοείται, η οργάνωση σε διευθύνσεις-τμήματα, όπου κάθε τμήμα-διεύθυνση απαρτίζεται από στελέχη-υπαλλήλους, ενώ η διοικητική δομή αποτυπώνει την ιεραρχική σχέση μεταξύ διευθύνσεων και τμημάτων του οργανισμού.

Η δημιουργία και η επικαιροποίηση του οργανογράμματος επιτυγχάνονται από λειτουργίες όπως:

  • διαχείριση των ρόλων
  • διαχείριση των καθηκόντων
  • διαχείριση των τμημάτων
  • διαχείριση των χρηστών
Απεικόνιση Οργανογράμματος

Απεικόνιση Οργανογράμματος

Στο οργανόγραμμα απεικονίζονται ιεραρχικά τα τμήματα, οι εργαζόμενοι σε αυτά καθώς και η αντίστοιχη βαθμίδα διοίκησης κάθε εργαζομένου. Πιο συγκεκριμένα το τμήμα απεικονίζεται ως ένα πλαίσιο με τίτλο που αντιστοιχεί στην ονομασία του, ενώ μέσα σε αυτό εμφανίζονται οι εργαζόμενοι με την μορφή μικρών καρτελών όπου αναφέρονται τα στοιχεία τους. Σε κάθε τμήμα υπάρχει ένας προϊστάμενος ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τις εγκρίσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά την λειτουργία των άλλων υποσυστημάτων.

Απεικόνιση Οργανογράμματος με ανεπτυγμένες τις Διευθύνσεις Τεχνικού και Οικονομικού

Απεικόνιση Οργανογράμματος με ανεπτυγμένες τις Διευθύνσεις Τεχνικού και Οικονομικού

Πέραν της απλής απεικόνισης του οργανογράμματος το σύστημα επιτρέπει επιπρόσθετες λειτουργίες για την διευκόλυνση στην πλοήγηση του χρηστή μέσα σε αυτό. Αναλυτικότερα, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

  • Σύμπτυξη του οργανογράμματος μέχρι του επιπέδου ενός επιθυμητού τμήματος. Σε αύτη τη συμπτυγμένη απεικόνιση τα τμήματα που ιεραρχικά έπονται του επιλεγμένου δεν εμφανίζονται.
  • Σύμπτυξη ενός τμήματος. Το τμήμα εμφανίζεται μόνο με τον προϊστάμενο του, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι αποκρύπτονται.
  • Περιορισμός της απεικόνισης του οργανογράμματος από κάποιο τμήμα και κάτω
Λειτουργία Zoom in / Zoom Out

Λειτουργία Zoom in / Zoom Out

Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων Βαθμίδας Διοίκησης, θέσης-Ειδικότητας, Τίτλου και Καθηκόντων για κάθε υπάλληλο. Επιπλέον το νέο σύστημα μπορεί να αποδώσει σε ένα υπάλληλο περισσότερους από ένα ρόλους.

Λειτουργία Αλλαγής Στοιχείων

Λειτουργία Αλλαγής Στοιχείων