Διαχείριση Χρηστών – Ρόλων – Δικαιωμάτων


Η εξουσιοδότηση (Authorization) των χρηστών του συστήματος αφορά στη διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο Διαχειριστής του Συστήματος συνθέτει ρόλους από επιμέρους δικαιώματα και τους αποδίδει σε χρήστες προκειμένου να προσδιορίσει επακριβώς τα δικαιώματά τους.

Σε κάθε χρήστη του συστήματος δύναται να ανατεθούν περισσότεροι του ενός ρόλοι. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα αποδίδει στον χρήστη αθροιστικά τα δικαιώματα κάθε ρόλου.

Το σύστημα επιτρέπει μέσω κατάλληλων διεπαφών στον χρήστη με ρόλο Διαχειριστή:

  • Να διαχειρίζεται τους ρόλους του συστήματος.
Διαχείριση δικαιωμάτων ανά Ρόλο

Διαχείριση δικαιωμάτων ανά Ρόλο

  • Να διαχειρίζεται τους χρήστες του συστήματος
Διαχείριση Χρηστών

Διαχείριση Χρηστών

Δημιουργία νέου χρήστη

Δημιουργία νέου χρήστη

 

  • Να διαχειρίζεται την απόδοση ρόλων στους χρήστες του συστήματος
Επεξεργασία χρήστη – Ανάθεση ρόλων

Επεξεργασία χρήστη – Ανάθεση ρόλων