Διαχείριση Στοιχείων Εργαζομένου


Το υποσύστημα απεικονίζει σε κατάλληλες ενότητες τα στοιχεία της καρτέλας καθενός εργαζομένου. Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται είτε μέσω του συστήματος Power Office, είτε να λαμβάνονται από ένα υφιστάμενο σύστημα μισθοδοσίας, είτε από άλλο HRM σύστημα.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ενότητες των στοιχείων που απαρτίζουν την καρτέλα του εργαζομένου:

  • Ατομικά Στοιχεία
  • Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Συμβάσεις Εργασίας
  • Στοιχεία Ασφάλισης
  • Μισθολογικές Αλλαγές
  • Κέντρα Κόστους
  • Παροχές
  • Εκπαιδεύσεις
  • Άδειες

Οι ακόλουθες εικόνες συνθέτουν την απεικόνιση των στοιχείων της καρτέλας εργαζομένου.

Διαχείριση Στοιχείων Προσωπικού

Διαχείριση Στοιχείων Προσωπικού

 

Διαχείριση Στοιχείων Προσωπικού

Διαχείριση Στοιχείων Προσωπικού

 

Διαχείριση Στοιχείων Προσωπικού

Διαχείριση Στοιχείων Προσωπικού

 

xristes4

Διαχείριση Στοιχείων Προσωπικού